title image


Smiley Re: Kann man per VBA auch SAP bedienen ?
jo, du kannst die sap-libraries einbinden und via rfc-calls / bapis im sap arbeitenoder per late-binding:Set oFuncCtrl_g = CreateObject("SAP.Functions")

Set oSapConn_g = oFuncCtrl_g.Connection

If Not oSapConn_g.Logon(0, False) Then

MsgBox ("Logon failed!")

Exit Function

End If(Code bringt SAP-Logon hoch)geschrieben von

Login

E-Mail:
  

Passwort:
  

Beitrag anfügen

Symbol:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Überschrift: