title image


Smiley Trojaner ? QQpass?
Pest Patrol hat bei mir folgenden "trojaner" gefunden."Win32.PSW.QQpass.68"hab mal mit hijack this eine logfile gemacht, allerdings ist die ziemlich gross :(

Weiß jemand, wie ich auf dieses Ding reagieren muss, oder muss ich meine gesamte Platte jetzt neuaufsetzen ... ?Diverse Virenscanner haben diesen win32.psw.qqpass.68 auch nicht gefunden.

Hab mal mit jogi drüberlaufen lassen, Ergebnis unten als jpg angehängtLogfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:24:40, on 08.03.2006

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\csrss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\Programme\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\hidserv.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\system32\stisvc.exe

C:\WINNT\system32\mspmspsv.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\system32\RunDll32.exe

C:\WINNT\system32\rundll32.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\ntvdm.exe

C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\T-ONLINE\BSW4\ToDuCAlC.EXE

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\firefox.exe

C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [CmUsbSound] RunDll32 cmcnfgu.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [THGuard] "C:\Programme\TrojanHunter 4.2\THGuard.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU\..\RunOnce: [ICQ Lite] C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O12 - Plugin for .pdf: C:\Programme\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: ppctlcab - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/ppctlcab.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1754A1BA-A1DF-4F10-B199-AA55AA1A120F} (InstallerBehaviorFactory Class) - https://signup.msn.com/pages/MsnInstC.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/axscanner.cab

O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/EPUWALControl_v1-0-3-17.cab

O16 - DPF: {56393399-041A-4650-94C7-13DFCB1F4665} (PSFormX Control) - http://www3.ca.com/securityadvisor/pestscan/pestscan.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.de/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1121347448990

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1121347436232

O16 - DPF: {6E5A37BF-FD42-463A-877C-4EB7002E68AE} (Housecall ActiveX 6.5) - http://eu-housecall.trendmicro-europe.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall-Kontrolle) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2005102501/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} - https://www2.pc-sicherheit.web.de/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/activedata/SymAData.cab

O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://asp05.photoprintit.de/microsite/3661/defaults/activex/IPSUploader.cab

O16 - DPF: {E77C0D62-882A-456F-AD8F-7C6C9569B8C7} (ActiveDataObj Class) - http://www.symantec.com/techsupp/activedata/ActiveData.cab

O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/hpdj/de/check/qdiagh.cab?321

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{003F3B20-B99B-4C48-84C1-E2C8C38F1694}: NameServer = 217.237.150.225 217.237.150.141

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{003F3B20-B99B-4C48-84C1-E2C8C38F1694}: NameServer = 217.237.150.225 217.237.150.141

O23 - Service: AntiVir Scheduler (AntiVirScheduler) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Verwaltungsdienst für die Verwaltung logischer Datenträger (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Programme\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Programme\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005\RpcSandraSrv.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Programme\Sygate\SPF\smc.exeHat jemand einen Tipp, wie ich das Ding entfernt bekomme ?

geschrieben von

Login

E-Mail:
  

Passwort:
  

Beitrag anfügen

Symbol:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Überschrift: