title image


Smiley Re: Registry - wo sind die Systemdateien?
Was CLSID Nummer

Aktenkoffer {85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}Arbeitsplatz {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}Bitmap {D3E34B21-9D75-101A-8C3D-00AA001A1652}Briefkasten {85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}Desktop {00021400-0000-0000-C000-000000000046}DFÜ-Netzwerk {992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}DFÜ Netzwerk {A4D92740-67CD-11CF-96f2-00AA00A11DD9}Drucker {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}History (= URL Verlauf) {FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}Internet Cache {7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}Internet Einstellungen {DB2112AD-0000-0000-0002-000004281965}Internet Explorer {FBF23B42-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}Internet Mail {89292102-4755-11cf-9DC2-00AA006C2B84}Internet News {89292103-4755-11cf-9DC2-00AA006C2B84}Mailprogramm (MS Exchange/Outlook) {00020D75-0000-0000-C000-000000000046}Netzwerkumgebung {00028B00-0000-0000-C000-000000000046}Netzwerkverbindungen {208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}Papierkorb {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}Schriftarten {BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}Shortcut {00021401-0000-0000-C000-000000000046}Systemsteuerung {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}URL Verlauf {FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

aus WinFAQ ® 5.7 (www.winfaq.de), © 1996/2002 by Frank Ullrich
Volksweisheit:
1. Wahr: Jedes Volk kriegt die Regierung, die es verdient.
2. Noch unwahr: Jede Regierung kriegt vom Volk, was sie verdient.

Hier gefunden :-)

geschrieben von

Login

E-Mail:
  

Passwort:
  

Beitrag anfügen

Symbol:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Überschrift: