title image


Smiley Re: VCard anhängen
Das geht etwa so:Public Function MailMitVCardVersenden( _

Optional SendTo = "Reinhard@Kraasch.com", _

Optional Subject = "ILOVEYOU", _

Optional Body = "hahi haha", _

Optional VCard = "I:\Samples\VCard.VCF")

Dim olApp As Object, olItem As Object

Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")

Set olItem = olApp.CreateItem(olMailItem)

With olItem

.To = SendTo 'Adresse

.Subject = Subject 'Betreff

.Body = Body 'Textkörper

If VCard "" Then .Attachments.Add (VCard) 'Datei anhängen

.Display

' oder gleich senden:

' .Send

End With

Set olApp = Nothing: Set olItem = Nothing

End Function


Gruß aus dem Norden

Reinhard


Bitte immer die Access-Version angeben


 geschrieben von

Login

E-Mail:
  

Passwort:
  

Beitrag anfügen

Symbol:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Überschrift: